Raad van Toezicht

Het toezichtkader voor de Raad van Toezicht van Hanzeheerd wordt gevormd door wettelijke regels zoals die zijn vastgelegd in de Wet toegelaten zorginstellingen, de Wet langdurige zorg en het Besluit Zorgverzekering. Ook afspraken die vastgelegd zijn in de statuten van Hanzeheerd, de Kadernotitie 2016, kaders met betrekking tot risicomanagement, de begroting en de periodieke rapportages van de Raad van Bestuur behoren tot het toezichtkader.

De Raad van Bestuur stelt voor elke vergadering van de Raad van Toezicht een rapportage op. Met deze rapportage legt zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De rapportage sluit aan op de begroting. Zo houdt de Raad van Toezicht toezicht op de voortgang en ziet ze erop toe dat het beleid van Hanzeheerd binnen de kaders van de begroting blijft.

De Raad van Toezicht denkt in haar rol als adviseur mee over het te voeren strategisch beleid en de in voorbereiding zijnde plannen van Hanzeheerd. Tot slot staat de Raad in elke vergadering stil bij de belangrijkste risico’s die Hanzeheerd loopt.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Mw. J. Clasie (voorzitter)
  • Dhr. F. Kuiper (secretaris)
  • Dhr. A. Jansen (lid)
  • Dhr. R. Groothuis (lid)
  • Mw. T. Woltjer (lid)

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen