Beleid Vergoeding van onkosten en aannemen van geschenken en uitnodigingen

Aanleiding

Op basis van de Governancecode Zorg 2017, paragraaf 6.5.4 heeft de Raad van Toezicht onderhavig beleid voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Op grond van artikel 6, lid 3 van het Reglement Raad van Bestuur behaalt de Raad van Bestuur persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties die hij namens Hanzeheerd verricht. Voorts zal de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden

Beloning Raad van Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de geldende bepalingen uit de wet normering topinkomens (Wnt). Mocht er sprake zijn van een belaste kostenvergoeding, dan wordt dit binnen de bezoldiging van de Raad van Bestuur gecompenseerd, zodat er geen sprake is van een stijging van de bezoldiging.

Vergoeding onkosten

De Raad van Bestuur maakt met gepaste soberheid gebruik van de middelen van Hanzeheerd. Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor de goede invulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden door Hanzeheerd vergoed voor zover deze gemaakte onkosten als fiscaal onbelast gekwalificeerd zijn en de zakelijkheid van de gemaakte kosten onderbouwd is. Volgens de binnen Hanzeheerd afgesproken werkwijze dient de Raad van Bestuur zijn declaraties ter beoordeling in bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor de beoordeling moet de zakelijkheid van de declaraties onderbouwd zijn. Dat wil zeggen, niet alleen met een bon maar ook nadrukkelijk met de reden van de activiteit.

Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Hanzeheerd heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor bestuursleden om geschenken of uitnodigingen voor (commerciële) evenementen met een waarde van meer dan € 50 aan te nemen.

Openbaarmaking vergoede kosten

Jaarlijks wordt verantwoord en openbaar gemaakt welke bedragen op grond van het beleid zijn gedeclareerd en vergoed. De vergoedingen worden gesplitst naar dienstreizen, opleidingen en overig.

Tenslotte

Indien in strijd wordt gehandeld met dit beleid zal Hanzeheerd de onkostenvergoeding verrekenen met het eerstvolgende salaris van de Raad van Bestuur. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet beslist de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

Vastgesteld op 18 april 2018

Heeft u hier vragen over?

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen