Verblijf inclusief zorg Hanzeheerd

Verblijf inclusief zorg

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is omdat u 24 uur per dag een beroep moet kunnen doen op zorg, dan heeft u een indicatie ‘verblijf inclusief zorg’ nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl) bepaalt of u deze indicatie krijgt. Het grootste deel van uw zorg en verblijf wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor een aantal van deze diensten betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van uw inkomen.

Hanzeheerd biedt een breed scala aan zorg en verpleging. Wij kunnen veel voor u betekenen in het pakket van zorgzwaarte 4 t/m 10. Wel zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld bij zeer complexe verpleging kan het voorkomen dat de mogelijkheden niet toereikend zijn om optimale zorg te verlenen. Het welzijn van mensen met een geheugenstoornis of dementie wordt bevorderd door het bieden van groepsgerichte benadering en begeleiding; ook individuele begeleiding is mogelijk. Het structureren van de dag neemt hierbij een belangrijke plaats in. Ondanks alle vormen van onze zorg- en dienstverlening blijkt deze soms toch niet meer toereikend te zijn. Overplaatsing naar een andere (verpleeghuis)instelling kan dan noodzakelijk zijn.

Tijdelijk verblijf
Voor mensen die tijdelijk extra zorg en verpleging nodig hebben en waarvoor dit in de thuissituatie niet mogelijk is, biedt Hanzeheerd huisvesting.

Bijvoorbeeld:

  • om te revalideren of om te herstellen na ziekenhuisopname
  • de mantelzorg of familie even te ontlasten
  • in een acute noodsituatie.

Om voor een tijdelijk verblijf in aanmerking te komen, is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk, of een Eerstelijns Verblijf indicatie, deze wordt door de huisarts geïndiceerd.