Klokkenluidersregeling - Hanzeheerd

Klokkenluidersregeling Stichting Hanzeheerd

De zogeheten Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand in de eigen organisatie. In de regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van vermoedens een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt verder bij aan een open organisatiecultuur waarin medewerkers trots zijn op hun organisatie en daar loyaal en respectvol mee omgaan.

De Klokkenluidersregeling van Hanzeheerd is hier te downloaden.