Disclaimer - Hanzeheerd

Disclaimer

Deze gehele website is eigendom van Stichting Hanzeheerd te Hattem. Niets van deze internetpagina('s) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van Hanzeheerd.

Alle rechten voorbehouden. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hanzeheerd verleent ten aanzien van die informatie echter geen garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Hanzeheerd is in geen geval aansprakelijk voor schade van welk aard ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het bezoeken van deze website.