Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Hanzeheerd te Hattem. Niets op deze internetpagina(‘s) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van Hanzeheerd.

Alle rechten voorbehouden. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hanzeheerd verleent ten aanzien van die informatie echter geen garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.

Hanzeheerd is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het bezoeken van deze website.

Agenda

Bekijk alles

Tip van Hanzeheerd

Klik op een agenda of nieuwsitem om meer te lezen